Tiến độ thanh toán


 Tiến độ thanh toán linh hoat:

 Tiến độ thanh toán và Giá Bán Căn Hộ chung cư Phú Mỹ Complex – Ngoại Giao Đoàn được thanh toán thành các đợt như sau:
  Thanh toán đợt 1: Sau khi ký Hợp Đồng, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán 30% Giá trị Căn Hộ.
  Thanh toán đợt 2: Dự kiến vào tháng 10/2015 khi Tòa Nhà được đổ bê tông sàn tầng 20, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán 15% Giá trị Căn Hộ.
  Thanh toán đợt 3: Dự kiến vào tháng 12/2015 sau khi đổ bê tông sàn tầng 28 Tòa Nhà, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán 15% Giá trị Căn Hộ.
  Thanh toán đợt 4: Dự kiến vào tháng 03/2016 trong quá trình hoàn thiện, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán 10% Giá trị Căn Hộ.
  Thanh toán đợt cuối: Dự kiến vào tháng 12/2016, ngay sau khi Bên Bán có thông báo bàn giao, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán 30% Giá trị Căn Hộ.
Trước các đợt thanh toán, Bên Bán có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản (thông qua hình thức chuyển bưu điện, fax, trao trực tiếp,….) cho biết rõ thời hạn phải thanh toán và số tiền phải thanh toán.